Tweede meting Veiligheidshuis Midden-Limburg (2017)

In opdracht van de stuurgroep Veiligheidshuis Midden-Limburg voert Bureau Alpha de tweede meting uit van procesgegevens en resultaten. Het is de eerste vervolgmeting met de inzet van het in 20015-2016 ontwikkelde verantwoordingsinstrumentarium. Er wordt, net als bij de nulmeting, een vragenlijst uitgezet bij professionals betrokken bij complexe casuïstiek. Tevens wordt een overzicht van cijfers gegenereerd m.b.t. het werkproces. Het gaat dan om onder meer de aantallen behandelde casussen per werksoort (selectie/routering versus aanpak) inclusief gestandaardiseerde meting van bespreekfrequentie en doorlooptijd van casussen. Resultaten worden medio 2017 inzichtelijk gemaakt in factsheets waarbij vergelijkingen met de nulmeting inzicht geven in ontwikkelingen. De tien kernindicatoren, die Bureau Alpha heeft ontwikkeld in 2015/2016 zijn wederom de basis van waaruit wordt gemeten.

Klik hier Factsheets Meting 2 Veiligheidhuis Midden-Limburg voor de rapportage.

Naast de meting is tevens inzet van de ontwikkelde Recidivetool voorbereid. Daarbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in de mate van herhalingscriminaliteit bij klanten van het veiligheidshuis door het verzamelen van meerjarige politiegegevens. Hierbij wordt de criminaliteit vergeleken in de periode voor en na de aanpak in het veiligheidshuis.