Onderzoek ontwikkeling jeugdoverlast 22 gemeenten Marokkaans-Nederlandse risicojongeren

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is in 2012 door een breed samengesteld onderzoeksteam (Van Montfoort, Intraval, Bureau Bruinsma, Bureau Alpha) een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van jeugdoverlast in 22 gemeenten. Het onderzoek werd binnen acht weken tijd uitgevoerd in het voorjaar van 2012. Het onderzoeksteam heeft door een combinatie van methoden nagegaan of van de veronderstelde vermindering van overlast daadwerkelijk sprake is. Hiertoe zijn interviews uitgevoerd met sleutelfiguren van gemeenten (circa 25) en politie (circa 50). Daarnaast zijn op gemeente- en wijkniveau cijfers verzameld: registraties van politie (GIDS) en de veiligheidsbeleving van burgers (Integrale Veiligheidsmonitor CBS).

Klik hier OVERLAST JEUGDGROEPEN in M-gemeenten. voor het eindrapport.

NB: per gemeente zijn aparte rapportages opgemaakt. Deze zijn bij Bureau Alpha opvraagbaar.