Onderzoek meetbaarheid aanpak radicalisering Veiligheidshuis Haaglanden

In opdracht van veiligheidshuis Haaglanden voert Bureau Alpha in 2017 en 2018 een verkennend onderzoek uit naar de meetbaarheid van de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme. Er is nagegaan in hoeverre (elementen van) het gebruikte risicotaxatie-instrument IR-46 bruikbaar zijn om resultaten van de aanpak inzichtelijk te maken. Het project is een combinatie van enerzijds ondersteuning van het veiligheidshuis bij doorontwikkeling van de aanpak; en anderzijds een exercitie om te komen tot een onderzoeksdesign voor een evaluatie van de aanpak. Voor een uitgebreide analyse van de IR-46 heeft de Landelijke Eenheid van politie geanonimiseerde data beschikbaar gesteld van een groot aantal radicaliseringscasussen. Tevens heeft de politie Eenheid Haaglanden een vijftal uitgebreide politiedossiers aan Bureau Alpha ter beschikking gesteld voor analyse. Op basis van deze bronnen, plus het dossieronderzoek in het veiligheidshuis (GCOS) is, een voorstel gedaan voor een Concept Meetmodel Aanpak Radicalisering. Dit model wordt in 2019 in het veiligheidshuis als basis gebruikt voor verdere ontwikkeling van het casusoverleg radicalisering.

Voor nadere informatie neemt u contact op met Collin Hoogeveen via info@bureaualpha.nl. Ook bereikbaar via 06-54734572.