Berichten

Voorstudie Effectieve gemeentelijke interventies radicalisering

Bureau Alpha voert samen met DSP een voorstudie uit naar de persoonsgerichte aanpak (kortweg PGA) radicalisering zoals die in Nederlandse gemeenten wordt ingezet. Samen met enkele middelgrote en grote gemeenten wordt nagegaan welke gezamenlijk ingezette interventies goede resultaten opleveren in het tegengaan van radicalisering. Tijdens de voorstudie wordt nagegaan welke gemeenten bereid zijn deel te nemen. Doel van het vervolgens uit te voeren onderzoek is om een overzicht te bieden van potentieel effectieve interventies en het ontwikkelen van een monitoring- en evaluatieinstrument voor de PGA radicalisering. Het onderzoek zal zich richten zowel op het duiden van signalen van radicalisering als op het keuzeproces bij de inzet van interventies en de resultaten. Aan de hand van een analyse van een steekproef van casussen in de verschillende gemeenten wordt nagegaan onder welke condities een aanpak effectief kan zijn. Interviews met de direct betrokkenen bij de aanpak vormen de kern van de uit te voeren activiteiten. Op basis van eerder onderzoek van Bureau Alpha en DSP is een theoretisch kader opgesteld dat op basis van het onderzoek nader wordt ingevuld en uitgewerkt.

Initiatief tot het uitvoeren van deze voorstudie ligt bij Politie en Wetenschap.

Onderzoek politiemeldingen personen met verward gedrag in Limburg

In opdracht van de projectgroep Personen met verward gedrag Limburg voert Bureau Alpha in 2020 een onderzoek uit naar deze problematiek. Politiemeldingen van de afgelopen jaren worden geanalyseerd als eerste stap om beter zicht te krijgen op de doelgroep. Op basis van zowel politie informatie als interviews met de belangrijkste spelers in het zorg- en veiligheidsveld wordt nagegaan welke problematiek er schuilgaat achter de meldingen. Naast een brede inventarisatie van aantallen meldingen in de verschillende gemeenten in de provincie, vindt een verdiepende analyse plaats op basis van een steekproef van dossiers. Er wordt onder meer nagegaan wat kenmerken zijn van de personen met verward gedrag en om wat voor soort gedrag het gaat. Ook kijken we naar de respons van politie en zorgpartners op de meldingen. Wie neemt er verantwoordelijkheid en hoe worden personen aangepakt cq geholpen nadat ze met verward gedrag zijn aangetroffen? Het onderzoek moet aanbevelingen opleveren voor het vervolg van de aanpak in de provincie Limburg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een ZonMw-subsidie en de gemeente Venray is penvoerder namens de provinciale projectgroep. Eerste resultaten worden verwacht na de zomer in 2020.