Berichten

Evaluatie Integraal Veiligheidsplan Meierijstad

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Meierijstad voert Bureau Alpha een evaluatie uit van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) in deze gemeente. Het onderzoek richt zich specifiek op het thema zorg en veiligheid. Daarbinnen worden in het IVP vier subthema’s onderscheiden: (1) kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag; (2) arbeidsuitbuiting en mensenhandel; (3) jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast; en (4) polarisatie en radicalisering. Het onderzoek wordt uitgevoerd samenwerking met Unravelling. Daarnaast is Harm den Besten ingezet, een professioneel filmmaker. Het eindproduct zal, naast een beknopte rapportage, bestaan uit enkele filmportretten waarin de bevindingen in het onderzoek zijn omgezet in een aansprekend beeldverslag.

Onderzoek effectieve gemeentelijke interventies radicalisering

Bureau Alpha start in 2020 samen met DSP met een onderzoek naar de persoonsgerichte aanpak (kortweg PGA) radicalisering zoals die in Nederlandse gemeenten wordt ingezet. Samen met enkele middelgrote en grote gemeenten wordt nagegaan welke gezamenlijk ingezette interventies goede resultaten opleveren in het tegengaan van radicalisering. Doel van onderzoek is om een overzicht te bieden van potentieel effectieve interventies en het ontwikkelen van een monitoring- en evaluatieinstrument voor de PGA radicalisering. Het onderzoek zal zich richten zowel op het duiden van signalen van radicalisering als op het keuzeproces bij de inzet van interventies en de resultaten. Aan de hand van een analyse van een steekproef van casussen in de enkele gemeenten wordt nagegaan onder welke condities een aanpak effectief kan zijn. Interviews met de direct betrokkenen bij de aanpak vormen de kern van de uit te voeren activiteiten. Op basis van eerder onderzoek van Bureau Alpha en DSP is een theoretisch kader opgesteld dat op basis van het onderzoek nader wordt ingevuld en uitgewerkt.

Het initiatief tot het uitvoeren van het onderzoek ligt bij Politie en Wetenschap. De financiering vindt grotendeels plaats vanuit de versterkingsgelden van het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

Onderzoek politiemeldingen personen met verward gedrag in Limburg

In opdracht van de gemeente Venray (als contactgemeente namens de provinciale werkgroep) voert Bureau Alpha in 2020 een onderzoek uit naar de problematiek van ‘personen met verward gedrag’. Politiemeldingen van de afgelopen jaren worden geanalyseerd als eerste stap om beter zicht te krijgen op de doelgroep. Op basis van zowel politie informatie als interviews met de belangrijkste spelers in het zorg- en veiligheidsveld wordt nagegaan welke problematiek er schuilgaat achter de meldingen. Naast een brede inventarisatie van aantallen meldingen in de verschillende gemeenten in de provincie, vindt een verdiepende analyse plaats op basis van een steekproef van dossiers. Er wordt onder meer nagegaan wat kenmerken zijn van de personen met verward gedrag en om wat voor soort gedrag het gaat. Ook kijken we naar de respons van politie en zorgpartners op de meldingen. Wie neemt er verantwoordelijkheid en hoe worden personen aangepakt cq geholpen nadat ze met verward gedrag zijn aangetroffen? Het onderzoek moet aanbevelingen opleveren voor het vervolg van de aanpak in de provincie Limburg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een ZonMw-subsidie en de gemeente Venray is penvoerder namens de provinciale projectgroep. Eerste resultaten worden verwacht na de zomer in 2020.