Berichten

Onderzoek meetbaarheid aanpak radicalisering Veiligheidshuis Haaglanden

In opdracht van veiligheidshuis Haaglanden voert Bureau Alpha in 2017 en 2018 een verkennend onderzoek uit naar de meetbaarheid van de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme. Er is nagegaan in hoeverre (elementen van) het gebruikte risicotaxatie-instrument IR-46 bruikbaar zijn om resultaten van de aanpak inzichtelijk te maken. Het project is een combinatie van enerzijds ondersteuning van het veiligheidshuis bij doorontwikkeling van de aanpak; en anderzijds een exercitie om te komen tot een onderzoeksdesign voor een evaluatie van de aanpak. Voor een uitgebreide analyse van de IR-46 heeft de Landelijke Eenheid van politie geanonimiseerde data beschikbaar gesteld van een groot aantal radicaliseringscasussen. Tevens heeft de politie Eenheid Haaglanden een vijftal uitgebreide politiedossiers aan Bureau Alpha ter beschikking gesteld voor analyse. Op basis van deze bronnen, plus het dossieronderzoek in het veiligheidshuis (GCOS) is, een voorstel gedaan voor een Concept Meetmodel Aanpak Radicalisering. Dit model wordt in 2019 in het veiligheidshuis als basis gebruikt voor verdere ontwikkeling van het casusoverleg radicalisering.

Voor nadere informatie neemt u contact op met Collin Hoogeveen via info@bureaualpha.nl. Ook bereikbaar via 06-54734572.

Procesevaluatie pilotprojecten HIC en ISD voor jongvolwassenen in opdracht van WODC

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert Bureau Alpha in 2017 en 2018 de procesevaluatie uit van vier pilotprojecten gericht op verbetering van de inzet van ISD bij jongvolwassen veelplegers. ISD is een alternatief voor gevangenisstraf waarbij de zwaarste categorie veelplegers na een nieuw delict (licht of zwaar) tot twee jaar kunnen worden opgesloten in combinatie met intensieve begeleiding en hulp. Hiermee wordt getracht de vicieuze cirkel van steeds weer opsluiten en vrijlaten te doorbreken. Omdat inzet van de ISD-maatregel in de jongere doelgroep wel effectief kan zijn, maar nog relatief weinig wordt ingezet, is in vier pilotregio’s sinds 2015 gericht gewerkt verbetering van deze praktijk. In de regio’s (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland/West-Brabant) zijn pilotplannen opgesteld met concrete acties gericht op zowel de voorfase, ten uitvoer leggingfase als de fase van nazorg. Bureau Alpha brengt in kaart wat de voortgang is van deze plannen (medio 2017) en voert eind 2018 een eindmeting uit om de balans op te kunnen maken. Tussentijds wordt het verloop in de pilotregio’s ook gevolgd. Het onderzoeksteam bestaat uit Monique Bruinsma (Bureau Bruinsma), Agnes van Burik, Elise Sondorp (Bureau VanMontfoort) en Sander Eijgenraam.

De eindrapportage wordt begin 2019 verwacht.

 

Uitvoering eerste recidivemeting Veiligheidshuis Midden-Limburg

In vervolg op de ontwikkeling van het verantwoordings-instrumentarium (2015) en meting 1 en 2 (2016 en 2017) volgt in 2017-2018 een eerste recidivemeting voor het Veiligheidshuis Midden-Limburg.

Evaluatie doorwerking aanbevelingen rekenkamerrapporten Midden-Drenthe (2017-2018)

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Midden-Drenthe voert Bureau Alpha, in samenwerking met Frank Koen (JFK Interim) en Sander Eijgenraam, een onderzoek uit naar de opbrengsten van tien jaar rekenkamer onderzoeken in deze gemeente. De commissie vraagt zich af in hoeverre hun aanbevelingen ook hebben geleid tot adequate aanpassingen op het vlak van bestuur, beleid en praktijk. Aan de hand van een analyse van zeven dossiers en interviews met betrokkenen wordt hiervan een beeld gevormd. In de interviews worden de perspectieven op ambtelijk en bestuurlijk vlak gecombineerd met dat van de gemeenteraad en van de commissieleden zelf. Eind 2017 worden voorlopige bevindingen verwacht, waarna de definitieve rapportage rond de jaarwisseling zal worden gepresenteerd. De resultaten zijn samengevat in drie afzonderlijke factsheets.

Klik hier Eindrapport RKC MIDDEN DRENTHE voor het eindrapport.

Tweede meting Veiligheidshuis Midden-Limburg (2017)

In opdracht van de stuurgroep Veiligheidshuis Midden-Limburg voert Bureau Alpha de tweede meting uit van procesgegevens en resultaten. Het is de eerste vervolgmeting met de inzet van het in 20015-2016 ontwikkelde verantwoordingsinstrumentarium. Er wordt, net als bij de nulmeting, een vragenlijst uitgezet bij professionals betrokken bij complexe casuïstiek. Tevens wordt een overzicht van cijfers gegenereerd m.b.t. het werkproces. Het gaat dan om onder meer de aantallen behandelde casussen per werksoort (selectie/routering versus aanpak) inclusief gestandaardiseerde meting van bespreekfrequentie en doorlooptijd van casussen. Resultaten worden medio 2017 inzichtelijk gemaakt in factsheets waarbij vergelijkingen met de nulmeting inzicht geven in ontwikkelingen. De tien kernindicatoren, die Bureau Alpha heeft ontwikkeld in 2015/2016 zijn wederom de basis van waaruit wordt gemeten.

Klik hier Factsheets Meting 2 Veiligheidhuis Midden-Limburg voor de rapportage.

Naast de meting is tevens inzet van de ontwikkelde Recidivetool voorbereid. Daarbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in de mate van herhalingscriminaliteit bij klanten van het veiligheidshuis door het verzamelen van meerjarige politiegegevens. Hierbij wordt de criminaliteit vergeleken in de periode voor en na de aanpak in het veiligheidshuis.

 

 

Indiening interventie Vinkebrug bij de deelcommissie Justitiële Interventies

In opdracht van de Stichting Herstelling voert VanMontfoort samen met Bureau Alpha een studie uit om de huidige methodiekbeschrijving te verbeteren en beter af te stemmen op de werkwijze in de praktijk alsmede de gestelde eisen door de deelcommissie Justitiële Interventies. In samenwerking met expert onderzoeker Bas Vogelvang zorgt Bureau Alpha voor een adequate beschrijving van de methodiek. Na indiening door De Herstelling zijn enkele verbeterpunten door de commissie meegegeven waar momenteel aan wordt gewerkt.

Klik hier EINDRAPPORT Programmahandleiding Vinkebrug voor de uitgebreide methodiekbeschrijving van De Vinkebrug.

De meerwaarde van Humanitas ‘Wel Thuis’

In opdracht van VanMontfoort voerde Bureau Alpha kwantitatieve analyses uit ten behoeve van evaluatie en beschrijving van de methodiek ‘Wel Thuis’ van Humanitas. Het betreft een dataset met vragenlijst gegevens van coördinatoren en beroepskrachten op twee meetmomenten. Wel Thuis is een interventie waarin vrijwilligers worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Ze werken naast de beroepskrachten die in het kader van jeugdhulp en jeugdbescherming bij de gezinnen betrokken zijn. In maart 2017 zijn de resultaten van dit traject gepubliceerd in het boek: ‘De meerwaarde van Humanitas Wel Thuis: vrijwilligers naast jeugdhulp en jeugdbescherming in kwetsbare gezinnen.

Klik hier voor de publicatie.

Analyse en evaluatie aanpak overlastsituaties met R-Newt+ door jongerenwerkers in Tilburg

In opdracht van de jongerenwerk organisatie R-Newt (Engelse turbotaal term, dus Renewed) voert Bureau Alpha in 2016 een analyse uit van de methodiek R-Newt+. Er is een beschrijving gemaakt van deze (deels preventieve) aanpak van snel opkomende overlastsituaties in buurten van Tilburg te beschrijven. Tevens zijn de resultaten die met vijf jaar R-Newt+ zijn geboekt in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de hand van overlastmeldingen van politie en interviews met bewoners en winkeliers. Er is gerapporteerd in enkele beknopte factsheets.

Klik hier ANALYSE R-NEWT+ voor het eindrapport.