Berichten

Resultaten van MDFT (Multidimensionele Familie Therapie) binnen Jeugdzorg-plus

Avans Hogeschool – Expertisecentrum Veiligheid voert samen met Bureau Alpha in opdracht van de MDFT Academie een onderzoek uit naar resultaten van MDFT in zowel residentiële als extramurale setting. MDFT is een internationaal toegepaste interventie waarvan inmiddels in gezaghebbende publicaties resultaten zijn aangetoond. In Nederland loopt Stichting Jeugdformaat/Jutters Combinatie (JJC) voorop met het aanbieden van MDFT zowel aan jeugdigen die met een rechterlijke machtiging zijn ingesloten als aan cliënten bij wie opname door inzet van MDFT mogelijk kan worden voorkomen. MDFT bestaat uit een systeembehandeling gericht op de jongere die naast problemen met alcohol of drugs ook vaak crimineel gedrag vertonen. Maar daarnaast worden in een intensief traject ook ouders, gezinsleden en het sociaal netwerk betrokken. Het onderzoek richt zich op vergelijking van resultaten van drie intervpntiecategorieen: (1) alleen opname (2) opname plus MDFT (3) alleen MDFT. Eerste resultaten van de dossierstudie (n = 69) zijn eerst begin 2015 gerapporteerd aan JJC (tegenwoordig onderdeel van Schakenbosch).

Vervolgens is de studie uitgebreid en resultaten van de uitgebreide studie zijn in 2016 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Residential Treatment for Children & Youth.

Klik hier Feasibility of Inpatient and Outpatient Multidimensional Family Therapy for Improving Behavioral Outcomes in Adolescents Referred to Residential voor het artikel.

Verantwoording en managementinformatie doorontwikkeling Veiligheidshuis Midden-Limburg

In opdracht van de gemeente Roermond voert Bureau Alpha in 2015 een analyse uit van de informatievoorziening van het veiligheidshuis. Er wordt advies uitgebracht over inrichting van de informatiehuishouding. Vervolgens is een set van tools ontwikkeld voor verantwoording en managementinformatie. Met deze set van tools is in 2016 een eerste meting uitgevoerd gericht op het in kaart brengen van resultaten van het veiligheidshuis. Hierbij is uitgegaan van een in fase 1 ontwikkelde set van kernindicatoren. De gegevens zijn verzameld met verschillende bronnen zoals registratiegegevens, casusanalyse en vragenlijstonderzoek.

Voor de factsheets met resultaten van de nulmeting klik hier FACTSHEETS Veligheidshuis Midden-Limburg.

Onderzoek Landelijk Kader Veiligheidshuizen

In opdracht van het WODC voert Bureau Alpha in samenwerking met Ben Rovers van BVTO (Bureau voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek) een landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen in hoeverre het Landelijk Kader Veiligheidshuizen in de 33 veiligheidshuizen is doorgevoerd. Naast het algemeen functioneren van veiligheidshuizen in het licht van dit landelijk kader zijn tevens onderzoeksvragen over financiële randvoorwaarden en personeel onderzocht. De nadruk ligt in het onderzoek verder zowel op uitvoerend niveau als op het niveau van strategisch-bestuurlijke afstemming. Hier gaat het dan onder meer om bestuurlijke en inhoudelijke verbinding van veiligheidshuizen met Veilig Thuis, Sociaal Domein en ZSM. Na een breedtescan onder alle veiligheidshuizen is met 12 veiligheidshuizen in afzonderlijke casusstudies de diepte ingegaan. Methoden zijn onder meer een online vragenlijst, individuele en groepsinterviews en de analyse van schriftelijke bronnen.

Klik hier SAMENVATTING LK VHH – Rovers – Hoogeveen voor de samenvatting van eindrapport.

Klik hier EINDRAPPORT LK VHH voor de integrale versie van het eindrapport.

Dynamiek criminele jeugdgroepen versus politie-optreden: van binnenuit bekeken

In het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap voerde Bureau AlphaAi??samen met Van Montfoort een vervolgonderzoek uit op de Evaluatie Criminele Jeugdgroepen (2013) in opdracht van toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De verdieping is specifiek gericht op effectiviteit van politie-optreden vanuit het perspectief van leden van criminele jeugdgroepen zelf. Door in gesprek te gaan met 13 jongeren (zogenaamde ‘desisters’) die in het verleden onderdeel uitmaakten van een criminele jeugdgroep is in kaart gebracht wat beA?nvloedende factoren zijn voor groepslidmaatschap en voor het stoppen met criminaliteit. Ook is onderzocht op welke manier en welke momenten politie-optreden het verschil maakt als het gaat om gedragskeuzen van groepsleden.

Klik hier EINDRAPPORT – HOELANG KUN JE SCHIJT HEBBEN voor de publicatie in de reeks Politiekunde

Evaluatie vijf jaar COSA in Nederland

In opdracht van Reclassering Nederland & Avans Hogeschool voert Bureau Alpha een evaluatie uit waarin resultaten van COSA (Circles Of Support and Accountability) in kaart worden gebracht. De 75 cirkels bestaande uit professionals, vrijwilligers en iemand die in het verleden een zedendelict pleegde, worden hierover bevraagd. Doel van de COSA-cirkels is nieuwe slachtoffers te voorkomen en dat risico verkleinen de cirkelleden door een ondersteunend en controlerend netwerk te vormen. Cirkelleden zijn getraind om risicogedrag vroegtijdig te kunnen signaleren. In de evaluatie is met mixed-methods in korte tijd een zo hoog mogelijke respons gerealiseerd. Resultaten zijn beschreven in vier gebundelde factsheets. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Bureau Bruinsma. Methoden: deskresearch (incl. literatuurstudie), data-analyse, interviews & web-based vragenlijst.

Klik hier FACTSHEETS 5 JAAR COSA hier voor het eindrapport.