Berichten

Resultaten van MDFT (Multidimensionele Familie Therapie) binnen Jeugdzorg-plus

Avans Hogeschool – Expertisecentrum Veiligheid voert samen met Bureau Alpha in opdracht van de MDFT Academie een onderzoek uit naar resultaten van MDFT in zowel residentiële als extramurale setting. MDFT is een internationaal toegepaste interventie waarvan inmiddels in gezaghebbende publicaties resultaten zijn aangetoond. In Nederland loopt Stichting Jeugdformaat/Jutters Combinatie (JJC) voorop met het aanbieden van MDFT zowel aan jeugdigen die met een rechterlijke machtiging zijn ingesloten als aan cliënten bij wie opname door inzet van MDFT mogelijk kan worden voorkomen. MDFT bestaat uit een systeembehandeling gericht op de jongere die naast problemen met alcohol of drugs ook vaak crimineel gedrag vertonen. Maar daarnaast worden in een intensief traject ook ouders, gezinsleden en het sociaal netwerk betrokken. Het onderzoek richt zich op vergelijking van resultaten van drie intervpntiecategorieen: (1) alleen opname (2) opname plus MDFT (3) alleen MDFT. Eerste resultaten van de dossierstudie (n = 69) zijn eerst begin 2015 gerapporteerd aan JJC (tegenwoordig onderdeel van Schakenbosch).

Vervolgens is de studie uitgebreid en resultaten van de uitgebreide studie zijn in 2016 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Residential Treatment for Children & Youth.

Klik hier Feasibility of Inpatient and Outpatient Multidimensional Family Therapy for Improving Behavioral Outcomes in Adolescents Referred to Residential voor het artikel.

Dynamiek criminele jeugdgroepen versus politie-optreden: van binnenuit bekeken

In het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap voerde Bureau AlphaAi??samen met Van Montfoort een vervolgonderzoek uit op de Evaluatie Criminele Jeugdgroepen (2013) in opdracht van toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De verdieping is specifiek gericht op effectiviteit van politie-optreden vanuit het perspectief van leden van criminele jeugdgroepen zelf. Door in gesprek te gaan met 13 jongeren (zogenaamde ‘desisters’) die in het verleden onderdeel uitmaakten van een criminele jeugdgroep is in kaart gebracht wat beA?nvloedende factoren zijn voor groepslidmaatschap en voor het stoppen met criminaliteit. Ook is onderzocht op welke manier en welke momenten politie-optreden het verschil maakt als het gaat om gedragskeuzen van groepsleden.

Klik hier EINDRAPPORT – HOELANG KUN JE SCHIJT HEBBEN voor de publicatie in de reeks Politiekunde

Toeleiding naar zorg bij kindermishandeling

In opdracht van ZonMw voert IVO Rotterdam in 2014 een onderzoek uit naar de wijze waarop vanuit Bureaus Jeugdzorg naar interventies wordt doorverwezen bij kindermishandeling. De ondersteuning van Bureau Alpha wordt met name ingezet op het deelonderzoek naar de afwegingen in het proces van verwijzing naar bepaalde interventies. Dit wordt onderzocht door bij enkele Bureaus Jeugdzorg een groot aantal dossiers te analyseren. De opzet, invulling en werkwijze is in nauw overleg met de drie deelnemende Bureaus Jeugdzorg bepaald. Dit onderzoek is het vervolg op een eerder door IVO voor ZonMw uitgevoerde studie naar de interventie VSV (Veilig Sterk en Verder) voor integrale behandeling van plegers en slachtoffers van kindermishandeling.

Klik hier EINDRAPPORT IVO Zorgtoeleiding kindermishandeling voor het eindrapport.

Evaluatie Nazorg Ex-gedetineerden Regio Utrecht

Door Bureau Alpha is ondersteuning geboden bij de evaluatie van de nazorg voor ex-gedetineerden in de provincie Utrecht. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is in deze periode de organisatie ervan doorgelicht. Activiteiten van Bureau Alpha richten zich primair op informatieverzameling in plenaire sessies met de circa 15 nazorg medewerkers werkzaam in de 7 clusters van gemeenten. Daarnaast hebben de medewerkers in het eigen netwerk een vragenlijst uitgezet (respons: n = 57). Interviews zijn deels door Bureau Alpha en deels door Bureau RVS uitgevoerd. Met de input heeft Bureau RVS een evaluatierapportage opgesteld en advies uitgebracht aan de Districtelijke Veiligheidscolleges in de regio. Het advies richt zich naast het beschouwen van resultaten met name op (de inbedding van) samenwerking en werkgeverschap in de regio.

Evaluatie en doorontwikkeling Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is in 2013 en 2014 intensief gevolgd en ondersteund door Bureau Alpha. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is in deze periode de doorontwikkeling van het veiligheidshuis onder de loupe genomen. De evaluatie van Bureau Alpha richt zich op de resultaten van het VHGV in het algemeen en het project nazorg ex-gedetineerden in het bijzonder. Onderzoek staat hierbij direct in dienst van de doorontwikkeling. Samen met Bureau RVS is de ontwikkeling van scherpe criteria ondersteund en toegezien op goede aansluiting op ontwikkelingen bij ketenpartners. Zo was Bureau Alpha samen met de ketenmanager nauw betrokken bij de regionale projectgroep die sturing geeft aan het design van het Sociaal Domein in Gooi en Vechtstreek. Ook is in de doorontwikkeling afgestemd op ZSM (Openbaar Ministerie) en de opzet van de Landelijke Politie. Uitgangspunt is het Landelijk Kader Veiligheidshuizen dat begin 2013 werd vastgesteld en in de doorontwikkeling is primair beoogd casusoverleggen om te vormen van themagestuurd tot casusgestuurd actie-overleg. Ook in de periode na afronding van het onderzoek zijn alle aanbevelingen van Bureau Alpha in het veiligheidshuis gebruikt om verbeteringen door te voeren.

Klik hier EINDRAPPORT Gooi-en-Vechtstreek voor de integrale eindrapportage.

Klik hier DEELRAPPORT voor de deelrapportage complexe casuïstiek.

Klik hier SAMENVATTING voor de managementsamenvatting van de eindrapportage.

 

Evaluatie Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Lysias Advies uit Amersfoort voert samen met Bureau Alpha in opdracht van de evaluatiecommissie (o.l.v. Marianne Sint) de evaluatie uit van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Deze Onderzoeksraad werd in 2005 bij wet ingesteld om directe en achterliggende oorzaken van grote ongevallen, rampen en incidenten in Nederland te achterhalen. Bekend zijn bijvoorbeeld het onderzoek naar oorzaken van de Schipholbrand, de crash van het vliegtuig van Turkish Airlines en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Maar daarnaast deed de Onderzoeksraad ook onderzoek naar digitale veiligheid (Diginotar) en voedselveiligheid (vleesproductie, -verwerking en -handel). De raad kan voor de onderzoeken rekenen op een bureau van in totaal 70 medewerkers en staat onder leiding van Tjibbe Joustra (voorheen Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding) die Pieter van Vollenhove in 2011 opvolgde.

De evaluatie richt zich op het in kaart brengen van doeltreffendheid en doelmatigheid van het werk van de Onderzoeksraad. Naast deskresearch en interviews is een steekproef van 15 onderzoeken nader geanalyseerd door de onderzoekers en adviseurs van Lysias Advies en Bureau Alpha.