Berichten

Evaluatie en doorontwikkeling Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is in 2013 en 2014 intensief gevolgd en ondersteund door Bureau Alpha. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is in deze periode de doorontwikkeling van het veiligheidshuis onder de loupe genomen. De evaluatie van Bureau Alpha richt zich op de resultaten van het VHGV in het algemeen en het project nazorg ex-gedetineerden in het bijzonder. Onderzoek staat hierbij direct in dienst van de doorontwikkeling. Samen met Bureau RVS is de ontwikkeling van scherpe criteria ondersteund en toegezien op goede aansluiting op ontwikkelingen bij ketenpartners. Zo was Bureau Alpha samen met de ketenmanager nauw betrokken bij de regionale projectgroep die sturing geeft aan het design van het Sociaal Domein in Gooi en Vechtstreek. Ook is in de doorontwikkeling afgestemd op ZSM (Openbaar Ministerie) en de opzet van de Landelijke Politie. Uitgangspunt is het Landelijk Kader Veiligheidshuizen dat begin 2013 werd vastgesteld en in de doorontwikkeling is primair beoogd casusoverleggen om te vormen van themagestuurd tot casusgestuurd actie-overleg. Ook in de periode na afronding van het onderzoek zijn alle aanbevelingen van Bureau Alpha in het veiligheidshuis gebruikt om verbeteringen door te voeren.

Klik hier EINDRAPPORT Gooi-en-Vechtstreek voor de integrale eindrapportage.

Klik hier DEELRAPPORT voor de deelrapportage complexe casuïstiek.

Klik hier SAMENVATTING voor de managementsamenvatting van de eindrapportage.

 

Evaluatie Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Lysias Advies uit Amersfoort voert samen met Bureau Alpha in opdracht van de evaluatiecommissie (o.l.v. Marianne Sint) de evaluatie uit van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Deze Onderzoeksraad werd in 2005 bij wet ingesteld om directe en achterliggende oorzaken van grote ongevallen, rampen en incidenten in Nederland te achterhalen. Bekend zijn bijvoorbeeld het onderzoek naar oorzaken van de Schipholbrand, de crash van het vliegtuig van Turkish Airlines en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Maar daarnaast deed de Onderzoeksraad ook onderzoek naar digitale veiligheid (Diginotar) en voedselveiligheid (vleesproductie, -verwerking en -handel). De raad kan voor de onderzoeken rekenen op een bureau van in totaal 70 medewerkers en staat onder leiding van Tjibbe Joustra (voorheen Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding) die Pieter van Vollenhove in 2011 opvolgde.

De evaluatie richt zich op het in kaart brengen van doeltreffendheid en doelmatigheid van het werk van de Onderzoeksraad. Naast deskresearch en interviews is een steekproef van 15 onderzoeken nader geanalyseerd door de onderzoekers en adviseurs van Lysias Advies en Bureau Alpha.

Aandacht voor culturele factoren binnen veiligheidshuizen

In 2012 en 2013 is een inventariserend onderzoek uitgevoerd door Van Montfoort, samen met Bureau Alpha gericht op:
1. In kaart brengen van etnisch-culturele factoren die van belang zijn bij de aanpak van de doelgroepen Marokkaanse, Antilliaanse en uit MOE-land afkomstige risicojongeren
2. Een inventarisatie van de mogelijkheden en aandacht hiervoor binnen veiligheidshuizen

Doel van het onderzoek is om de veiligheidshuizen handvatten te geven bij keuzes in de aanpak van problemen in verschillende etnische categorieën.

Klik hier BEREIK EN EFFECTIVITEIT MIGRANTEN – VHHvoor het eindrapport.

Onderzoek programma integriteit Deltamethode Gezinsvoogdij en Handboek Jeugdreclassering

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) in 2014, met ondersteuning van Bureau Alpha, een onderzoek uit in vijf regio’s van Bureau Jeugdzorg en bij de William Schrikker Stichting. Doel is zicht te krijgen in hoeverre elementen van genoemde methoden in het werken van gezinsvoogden, gezinsmanagers en jeugdreclasseerders terug te zien zijn en in hoeverre deze toegepaste elementen in het dossier worden vastgelegd. Hiertoe zijn circa 275 casussen geanalyseerd in interviews met het ‘dossier op tafel’ en zijn aanvullend de resultaten besproken in focusgroups waarbij ook teamleiders en gedragsdeskundigen werden betrokken.

Klik hierProgramma integriteit Deltamethode juli 2013 voor het eindrapport over de methodiek Delta (JB).

Klik hier Toepassen Handboek JR voor het eindrapport over de methodiek Jeugdreclassering (JR).

Evaluatie aggressieregulatie training (ART) op scholen

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voeren Bureau Bruinsma en bureau Alpha in 2012 en 2013 de eindevaluatie uit van de pilot ART. Deze Agressie Regulatie Training (ART) is de jaren ervoor op 35 scholen aan groepen leerlingen aangeboden, gecoördineerd door HALT Nederland. In justitiële setting is de training de afgelopen 20 jaar zeer succesvol geweest. De gedragsinterventie is in 2011 door de Erkenningscommissie van Justitie erkend als ‘theoretisch goed onderbouwde gedragsinterventie’. De training is ook beschikbaar voor scholen. Er is wat er de afgelopen jaren is bereikt met de trainingen en wat leerervaringen zijn van betrokkenen leerlingen, leerkrachten, trainers en ouders. Webenquetes bij deze groepen zijn aangevuld met analyses van interviews en literatuur. In het onderzoek is samengewerkt met lector Bas Vogelvang (Expertisecentrum Veiligheid – AVANS Hogeschool).

Klik hier Eindevaluatie pilot ART op school_dd 21 maart voor het eindrapport.

Evaluatie aanpak Criminele Jeugdgroepen

In opdracht van het Wetenschappelijk Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voeren Van Montfoort en Bureau Alpha, samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), een evaluatie uit van de aanpak van criminele jeugdgroepen (2013). Naast het in kaart brengen van de ontwikkeling van aantallen problematische jeugdgroepen tussen 2009 en 2012 gaat het om het evalueren van de lokaal opgezette integrale aanpak. De focus is gericht op de 89 criminele jeugdgroepen waaraan minister Opstelten in 2010 prioriteit heeft gegeven. Er wordt nagegaan in hoeverre de samenwerking tot effectieve aanpakken heeft geleid. Op basis van een verdiepende studie van de aanpak van 10 criminele jeugdgroepen zijn lessen getrokken voor de toekomst. Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd naar de effectieve aanpak van groepsprocessen in criminele jeugdgroepen.

Klik hier Evaluatie Landelijke Aanpak Criminele Jeugdgroepen voor het eindrapport.