Berichten

Aandacht voor culturele factoren binnen veiligheidshuizen

In 2012 en 2013 is een inventariserend onderzoek uitgevoerd door Van Montfoort, samen met Bureau Alpha gericht op:
1. In kaart brengen van etnisch-culturele factoren die van belang zijn bij de aanpak van de doelgroepen Marokkaanse, Antilliaanse en uit MOE-land afkomstige risicojongeren
2. Een inventarisatie van de mogelijkheden en aandacht hiervoor binnen veiligheidshuizen

Doel van het onderzoek is om de veiligheidshuizen handvatten te geven bij keuzes in de aanpak van problemen in verschillende etnische categorieën.

Klik hier BEREIK EN EFFECTIVITEIT MIGRANTEN – VHHvoor het eindrapport.

Evaluatie aggressieregulatie training (ART) op scholen

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voeren Bureau Bruinsma en bureau Alpha in 2012 en 2013 de eindevaluatie uit van de pilot ART. Deze Agressie Regulatie Training (ART) is de jaren ervoor op 35 scholen aan groepen leerlingen aangeboden, gecoördineerd door HALT Nederland. In justitiële setting is de training de afgelopen 20 jaar zeer succesvol geweest. De gedragsinterventie is in 2011 door de Erkenningscommissie van Justitie erkend als ‘theoretisch goed onderbouwde gedragsinterventie’. De training is ook beschikbaar voor scholen. Er is wat er de afgelopen jaren is bereikt met de trainingen en wat leerervaringen zijn van betrokkenen leerlingen, leerkrachten, trainers en ouders. Webenquetes bij deze groepen zijn aangevuld met analyses van interviews en literatuur. In het onderzoek is samengewerkt met lector Bas Vogelvang (Expertisecentrum Veiligheid – AVANS Hogeschool).

Klik hier Eindevaluatie pilot ART op school_dd 21 maart voor het eindrapport.

Evaluatie aanpak Criminele Jeugdgroepen

In opdracht van het Wetenschappelijk Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voeren Van Montfoort en Bureau Alpha, samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), een evaluatie uit van de aanpak van criminele jeugdgroepen (2013). Naast het in kaart brengen van de ontwikkeling van aantallen problematische jeugdgroepen tussen 2009 en 2012 gaat het om het evalueren van de lokaal opgezette integrale aanpak. De focus is gericht op de 89 criminele jeugdgroepen waaraan minister Opstelten in 2010 prioriteit heeft gegeven. Er wordt nagegaan in hoeverre de samenwerking tot effectieve aanpakken heeft geleid. Op basis van een verdiepende studie van de aanpak van 10 criminele jeugdgroepen zijn lessen getrokken voor de toekomst. Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd naar de effectieve aanpak van groepsprocessen in criminele jeugdgroepen.

Klik hier Evaluatie Landelijke Aanpak Criminele Jeugdgroepen voor het eindrapport.

Onderzoek effectiviteit casusoverleg huiselijk geweld Brabantse Veiligheidshuizen

Onderzoekers van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS Hogeschool hebben samen met Bureau Alpha in 2011 en 2012 een actiegericht onderzoek uitgevoerd bij enkele Brabantse veiligheidshuizen. Met de methode van handelingsgericht onderzoek zijn aan de hand van diverse observaties en groepssessies gezamenlijk verbeterplannen opgesteld waarna enkele maanden later opnieuw de werkwijze tegen het licht is gehouden. Het onderzoek richt zich op het thema huiselijk geweld. In het najaar van 2012 is de eindrapportage verschenen: ‘Aandacht voor het eigen spoor: de evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld’.

 

Klik hier AANDACHT VOOR HET EIGEN SPOOR voor het eindrapport.

Onderzoek Prostitutiebranche Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Intraval in 2012, met ondersteuning van Bureau Alpha, een onderzoek uit naar de ervaringen met het Rotterdamse prostitutiebeleid. Aanleiding is de nieuwe kaderwet die in oktober van dat jaar voorligt in de Eerste Kamer en waarin landelijke registratie van prostituees wordt geregeld. Ook worden klanten van illegaal werkende prostituees met de nieuwe wet strafbaar. De gemeente heeft behoefte aan meer zicht op de legale en illegale prostitutiemarkt. Ook wil de gemeente afwegingen over een eventueel in te voeren maximumbeleid van vergunde seksbedrijven baseren op de mening van lokale experts, exploitanten en onderzoekers.

Klik hier Prostitutiesector en maximumstelsel Rdam – concept voor het eindrapport.

Versterkingstraject Casusoverleg Veiligheidshuis Eindhoven

Bureau Bruinsma en Bureau Alpha versterken in 2011 en 2012 onder leiding van het lector Bas Vogelvang van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS enkele casusoverleggen in Veiligheidshuis Eindhoven. In de eerste fase is het casusoverleg Huiselijk Geweld onderzocht uitmondend in aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling. Deze aanbevelingen worden sinds de tweede helft van 2011 door de ketenregisseur geïmplementeerd. In de tweede fase is het thema Veelplegers aan de beurt. Er is onder meer een analyse uitgevoerd op de totale groep veelplegers in de regio Eindhoven-Helmond op basis van politiebestanden om beter zicht te krijgen op nieuwe mogelijkheden voor prioritering en selectie van veelplegers. De laatste fase van het versterkingstraject bestaat voornamelijk uit feedbacksessies op managementniveau met Veiligheidshuis Eindhoven en Veiligheidshuis Helmond.

Onderzoek ontwikkeling jeugdoverlast 22 gemeenten Marokkaans-Nederlandse risicojongeren

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is in 2012 door een breed samengesteld onderzoeksteam (Van Montfoort, Intraval, Bureau Bruinsma, Bureau Alpha) een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van jeugdoverlast in 22 gemeenten. Het onderzoek werd binnen acht weken tijd uitgevoerd in het voorjaar van 2012. Het onderzoeksteam heeft door een combinatie van methoden nagegaan of van de veronderstelde vermindering van overlast daadwerkelijk sprake is. Hiertoe zijn interviews uitgevoerd met sleutelfiguren van gemeenten (circa 25) en politie (circa 50). Daarnaast zijn op gemeente- en wijkniveau cijfers verzameld: registraties van politie (GIDS) en de veiligheidsbeleving van burgers (Integrale Veiligheidsmonitor CBS).

Klik hier OVERLAST JEUGDGROEPEN in M-gemeenten. voor het eindrapport.

NB: per gemeente zijn aparte rapportages opgemaakt. Deze zijn bij Bureau Alpha opvraagbaar.