Evaluatie en doorontwikkeling Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is in 2013 en 2014 intensief gevolgd en ondersteund door Bureau Alpha. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is in deze periode de doorontwikkeling van het veiligheidshuis onder de loupe genomen. De evaluatie van Bureau Alpha richt zich op de resultaten van het VHGV in het algemeen en het project nazorg ex-gedetineerden in het bijzonder. Onderzoek staat hierbij direct in dienst van de doorontwikkeling. Samen met Bureau RVS is de ontwikkeling van scherpe criteria ondersteund en toegezien op goede aansluiting op ontwikkelingen bij ketenpartners. Zo was Bureau Alpha samen met de ketenmanager nauw betrokken bij de regionale projectgroep die sturing geeft aan het design van het Sociaal Domein in Gooi en Vechtstreek. Ook is in de doorontwikkeling afgestemd op ZSM (Openbaar Ministerie) en de opzet van de Landelijke Politie. Uitgangspunt is het Landelijk Kader Veiligheidshuizen dat begin 2013 werd vastgesteld en in de doorontwikkeling is primair beoogd casusoverleggen om te vormen van themagestuurd tot casusgestuurd actie-overleg. Ook in de periode na afronding van het onderzoek zijn alle aanbevelingen van Bureau Alpha in het veiligheidshuis gebruikt om verbeteringen door te voeren.

Klik hier EINDRAPPORT Gooi-en-Vechtstreek voor de integrale eindrapportage.

Klik hier DEELRAPPORT voor de deelrapportage complexe casuïstiek.

Klik hier SAMENVATTING voor de managementsamenvatting van de eindrapportage.