Evaluatie aanpak Criminele Jeugdgroepen

In opdracht van het Wetenschappelijk Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voeren Van Montfoort en Bureau Alpha, samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), een evaluatie uit van de aanpak van criminele jeugdgroepen (2013). Naast het in kaart brengen van de ontwikkeling van aantallen problematische jeugdgroepen tussen 2009 en 2012 gaat het om het evalueren van de lokaal opgezette integrale aanpak. De focus is gericht op de 89 criminele jeugdgroepen waaraan minister Opstelten in 2010 prioriteit heeft gegeven. Er wordt nagegaan in hoeverre de samenwerking tot effectieve aanpakken heeft geleid. Op basis van een verdiepende studie van de aanpak van 10 criminele jeugdgroepen zijn lessen getrokken voor de toekomst. Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd naar de effectieve aanpak van groepsprocessen in criminele jeugdgroepen.

Klik hier Evaluatie Landelijke Aanpak Criminele Jeugdgroepen voor het eindrapport.