Onderzoek effectieve gemeentelijke interventies radicalisering

Bureau Alpha start in 2020 samen met DSP met een onderzoek naar de persoonsgerichte aanpak (kortweg PGA) radicalisering zoals die in Nederlandse gemeenten wordt ingezet. Samen met enkele middelgrote en grote gemeenten wordt nagegaan welke gezamenlijk ingezette interventies goede resultaten opleveren in het tegengaan van radicalisering. Doel van onderzoek is om een overzicht te bieden van potentieel effectieve interventies en het ontwikkelen van een monitoring- en evaluatieinstrument voor de PGA radicalisering. Het onderzoek zal zich richten zowel op het duiden van signalen van radicalisering als op het keuzeproces bij de inzet van interventies en de resultaten. Aan de hand van een analyse van een steekproef van casussen in de enkele gemeenten wordt nagegaan onder welke condities een aanpak effectief kan zijn. Interviews met de direct betrokkenen bij de aanpak vormen de kern van de uit te voeren activiteiten. Op basis van eerder onderzoek van Bureau Alpha en DSP is een theoretisch kader opgesteld dat op basis van het onderzoek nader wordt ingevuld en uitgewerkt.

Het initiatief tot het uitvoeren van het onderzoek ligt bij Politie en Wetenschap. De financiering vindt grotendeels plaats vanuit de versterkingsgelden van het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

Procesevaluatie pilotprojecten HIC en ISD voor jongvolwassenen in opdracht van WODC

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert Bureau Alpha in 2017 en 2018 de procesevaluatie uit van vier pilotprojecten gericht op verbetering van de inzet van ISD bij jongvolwassen veelplegers. ISD is een alternatief voor gevangenisstraf waarbij de zwaarste categorie veelplegers na een nieuw delict (licht of zwaar) tot twee jaar kunnen worden opgesloten in combinatie met intensieve begeleiding en hulp. Hiermee wordt getracht de vicieuze cirkel van steeds weer opsluiten en vrijlaten te doorbreken. Omdat inzet van de ISD-maatregel in de jongere doelgroep wel effectief kan zijn, maar nog relatief weinig wordt ingezet, is in vier pilotregio’s sinds 2015 gericht gewerkt verbetering van deze praktijk. In de regio’s (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland/West-Brabant) zijn pilotplannen opgesteld met concrete acties gericht op zowel de voorfase, ten uitvoer leggingfase als de fase van nazorg. Bureau Alpha brengt in kaart wat de voortgang is van deze plannen (medio 2017) en voert eind 2018 een eindmeting uit om de balans op te kunnen maken. Tussentijds wordt het verloop in de pilotregio’s ook gevolgd. Het onderzoeksteam bestaat uit Monique Bruinsma (Bureau Bruinsma), Agnes van Burik, Elise Sondorp (Bureau VanMontfoort) en Sander Eijgenraam.

De eindrapportage wordt begin 2019 verwacht.

 

Uitvoering eerste recidivemeting Veiligheidshuis Midden-Limburg

In vervolg op de ontwikkeling van het verantwoordings-instrumentarium (2015) en meting 1 en 2 (2016 en 2017) volgt in 2017-2018 een eerste recidivemeting voor het Veiligheidshuis Midden-Limburg.

Tweede meting Veiligheidshuis Midden-Limburg (2017)

In opdracht van de stuurgroep Veiligheidshuis Midden-Limburg voert Bureau Alpha de tweede meting uit van procesgegevens en resultaten. Het is de eerste vervolgmeting met de inzet van het in 20015-2016 ontwikkelde verantwoordingsinstrumentarium. Er wordt, net als bij de nulmeting, een vragenlijst uitgezet bij professionals betrokken bij complexe casuïstiek. Tevens wordt een overzicht van cijfers gegenereerd m.b.t. het werkproces. Het gaat dan om onder meer de aantallen behandelde casussen per werksoort (selectie/routering versus aanpak) inclusief gestandaardiseerde meting van bespreekfrequentie en doorlooptijd van casussen. Resultaten worden medio 2017 inzichtelijk gemaakt in factsheets waarbij vergelijkingen met de nulmeting inzicht geven in ontwikkelingen. De tien kernindicatoren, die Bureau Alpha heeft ontwikkeld in 2015/2016 zijn wederom de basis van waaruit wordt gemeten.

Klik hier Factsheets Meting 2 Veiligheidhuis Midden-Limburg voor de rapportage.

Naast de meting is tevens inzet van de ontwikkelde Recidivetool voorbereid. Daarbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in de mate van herhalingscriminaliteit bij klanten van het veiligheidshuis door het verzamelen van meerjarige politiegegevens. Hierbij wordt de criminaliteit vergeleken in de periode voor en na de aanpak in het veiligheidshuis.

 

 

Verantwoording en managementinformatie doorontwikkeling Veiligheidshuis Midden-Limburg

In opdracht van de gemeente Roermond voert Bureau Alpha in 2015 een analyse uit van de informatievoorziening van het veiligheidshuis. Er wordt advies uitgebracht over inrichting van de informatiehuishouding. Vervolgens is een set van tools ontwikkeld voor verantwoording en managementinformatie. Met deze set van tools is in 2016 een eerste meting uitgevoerd gericht op het in kaart brengen van resultaten van het veiligheidshuis. Hierbij is uitgegaan van een in fase 1 ontwikkelde set van kernindicatoren. De gegevens zijn verzameld met verschillende bronnen zoals registratiegegevens, casusanalyse en vragenlijstonderzoek.

Voor de factsheets met resultaten van de nulmeting klik hier FACTSHEETS Veligheidshuis Midden-Limburg.

Onderzoek Landelijk Kader Veiligheidshuizen

In opdracht van het WODC voert Bureau Alpha in samenwerking met Ben Rovers van BVTO (Bureau voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek) een landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen in hoeverre het Landelijk Kader Veiligheidshuizen in de 33 veiligheidshuizen is doorgevoerd. Naast het algemeen functioneren van veiligheidshuizen in het licht van dit landelijk kader zijn tevens onderzoeksvragen over financiële randvoorwaarden en personeel onderzocht. De nadruk ligt in het onderzoek verder zowel op uitvoerend niveau als op het niveau van strategisch-bestuurlijke afstemming. Hier gaat het dan onder meer om bestuurlijke en inhoudelijke verbinding van veiligheidshuizen met Veilig Thuis, Sociaal Domein en ZSM. Na een breedtescan onder alle veiligheidshuizen is met 12 veiligheidshuizen in afzonderlijke casusstudies de diepte ingegaan. Methoden zijn onder meer een online vragenlijst, individuele en groepsinterviews en de analyse van schriftelijke bronnen.

Klik hier SAMENVATTING LK VHH – Rovers – Hoogeveen voor de samenvatting van eindrapport.

Klik hier EINDRAPPORT LK VHH voor de integrale versie van het eindrapport.

Evaluatie Nazorg Ex-gedetineerden Regio Utrecht

Door Bureau Alpha is ondersteuning geboden bij de evaluatie van de nazorg voor ex-gedetineerden in de provincie Utrecht. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is in deze periode de organisatie ervan doorgelicht. Activiteiten van Bureau Alpha richten zich primair op informatieverzameling in plenaire sessies met de circa 15 nazorg medewerkers werkzaam in de 7 clusters van gemeenten. Daarnaast hebben de medewerkers in het eigen netwerk een vragenlijst uitgezet (respons: n = 57). Interviews zijn deels door Bureau Alpha en deels door Bureau RVS uitgevoerd. Met de input heeft Bureau RVS een evaluatierapportage opgesteld en advies uitgebracht aan de Districtelijke Veiligheidscolleges in de regio. Het advies richt zich naast het beschouwen van resultaten met name op (de inbedding van) samenwerking en werkgeverschap in de regio.

Evaluatie en doorontwikkeling Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is in 2013 en 2014 intensief gevolgd en ondersteund door Bureau Alpha. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is in deze periode de doorontwikkeling van het veiligheidshuis onder de loupe genomen. De evaluatie van Bureau Alpha richt zich op de resultaten van het VHGV in het algemeen en het project nazorg ex-gedetineerden in het bijzonder. Onderzoek staat hierbij direct in dienst van de doorontwikkeling. Samen met Bureau RVS is de ontwikkeling van scherpe criteria ondersteund en toegezien op goede aansluiting op ontwikkelingen bij ketenpartners. Zo was Bureau Alpha samen met de ketenmanager nauw betrokken bij de regionale projectgroep die sturing geeft aan het design van het Sociaal Domein in Gooi en Vechtstreek. Ook is in de doorontwikkeling afgestemd op ZSM (Openbaar Ministerie) en de opzet van de Landelijke Politie. Uitgangspunt is het Landelijk Kader Veiligheidshuizen dat begin 2013 werd vastgesteld en in de doorontwikkeling is primair beoogd casusoverleggen om te vormen van themagestuurd tot casusgestuurd actie-overleg. Ook in de periode na afronding van het onderzoek zijn alle aanbevelingen van Bureau Alpha in het veiligheidshuis gebruikt om verbeteringen door te voeren.

Klik hier EINDRAPPORT Gooi-en-Vechtstreek voor de integrale eindrapportage.

Klik hier DEELRAPPORT voor de deelrapportage complexe casuïstiek.

Klik hier SAMENVATTING voor de managementsamenvatting van de eindrapportage.

 

Aandacht voor culturele factoren binnen veiligheidshuizen

In 2012 en 2013 is een inventariserend onderzoek uitgevoerd door Van Montfoort, samen met Bureau Alpha gericht op:
1. In kaart brengen van etnisch-culturele factoren die van belang zijn bij de aanpak van de doelgroepen Marokkaanse, Antilliaanse en uit MOE-land afkomstige risicojongeren
2. Een inventarisatie van de mogelijkheden en aandacht hiervoor binnen veiligheidshuizen

Doel van het onderzoek is om de veiligheidshuizen handvatten te geven bij keuzes in de aanpak van problemen in verschillende etnische categorieën.

Klik hier BEREIK EN EFFECTIVITEIT MIGRANTEN – VHHvoor het eindrapport.

Versterkingstraject Casusoverleg Veiligheidshuis Eindhoven

Bureau Bruinsma en Bureau Alpha versterken in 2011 en 2012 onder leiding van het lector Bas Vogelvang van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS enkele casusoverleggen in Veiligheidshuis Eindhoven. In de eerste fase is het casusoverleg Huiselijk Geweld onderzocht uitmondend in aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling. Deze aanbevelingen worden sinds de tweede helft van 2011 door de ketenregisseur geïmplementeerd. In de tweede fase is het thema Veelplegers aan de beurt. Er is onder meer een analyse uitgevoerd op de totale groep veelplegers in de regio Eindhoven-Helmond op basis van politiebestanden om beter zicht te krijgen op nieuwe mogelijkheden voor prioritering en selectie van veelplegers. De laatste fase van het versterkingstraject bestaat voornamelijk uit feedbacksessies op managementniveau met Veiligheidshuis Eindhoven en Veiligheidshuis Helmond.