Evaluatie Integraal Veiligheidsplan Meierijstad

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Meierijstad voert Bureau Alpha een evaluatie uit van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) in deze gemeente. Het onderzoek richt zich specifiek op het thema zorg en veiligheid. Daarbinnen worden in het IVP vier subthema’s onderscheiden: (1) kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag; (2) arbeidsuitbuiting en mensenhandel; (3) jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast; en (4) polarisatie en radicalisering. Het onderzoek wordt uitgevoerd samenwerking met Unravelling. Daarnaast wordt Harm den Besten ingezet, een professioneel filmmaker. Het eindproduct zal, naast een beknopte rapportage, bestaan uit enkele filmportretten waarin de bevindingen in het onderzoek zijn omgezet in een aansprekend beeldverslag.

Onderzoek politiemeldingen personen met verward gedrag in Limburg

In opdracht van de gemeente Venray (als contactgemeente namens de provinciale werkgroep) voert Bureau Alpha in 2020 een onderzoek uit naar de problematiek van ‘personen met verward gedrag’. Politiemeldingen van de afgelopen jaren worden geanalyseerd als eerste stap om beter zicht te krijgen op de doelgroep. Op basis van zowel politie informatie als interviews met de belangrijkste spelers in het zorg- en veiligheidsveld wordt nagegaan welke problematiek er schuilgaat achter de meldingen. Naast een brede inventarisatie van aantallen meldingen in de verschillende gemeenten in de provincie, vindt een verdiepende analyse plaats op basis van een steekproef van dossiers. Er wordt onder meer nagegaan wat kenmerken zijn van de personen met verward gedrag en om wat voor soort gedrag het gaat. Ook kijken we naar de respons van politie en zorgpartners op de meldingen. Wie neemt er verantwoordelijkheid en hoe worden personen aangepakt cq geholpen nadat ze met verward gedrag zijn aangetroffen? Het onderzoek moet aanbevelingen opleveren voor het vervolg van de aanpak in de provincie Limburg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een ZonMw-subsidie en de gemeente Venray is penvoerder namens de provinciale projectgroep. Eerste resultaten worden verwacht na de zomer in 2020.

Evaluatie Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Lysias Advies uit Amersfoort voert samen met Bureau Alpha in opdracht van de evaluatiecommissie (o.l.v. Marianne Sint) de evaluatie uit van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Deze Onderzoeksraad werd in 2005 bij wet ingesteld om directe en achterliggende oorzaken van grote ongevallen, rampen en incidenten in Nederland te achterhalen. Bekend zijn bijvoorbeeld het onderzoek naar oorzaken van de Schipholbrand, de crash van het vliegtuig van Turkish Airlines en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Maar daarnaast deed de Onderzoeksraad ook onderzoek naar digitale veiligheid (Diginotar) en voedselveiligheid (vleesproductie, -verwerking en -handel). De raad kan voor de onderzoeken rekenen op een bureau van in totaal 70 medewerkers en staat onder leiding van Tjibbe Joustra (voorheen Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding) die Pieter van Vollenhove in 2011 opvolgde.

De evaluatie richt zich op het in kaart brengen van doeltreffendheid en doelmatigheid van het werk van de Onderzoeksraad. Naast deskresearch en interviews is een steekproef van 15 onderzoeken nader geanalyseerd door de onderzoekers en adviseurs van Lysias Advies en Bureau Alpha.