Onderzoek meerwaarde nazorg ex-gedetineerden Limburg

In opdracht van de Zorg- en veiligheidshuizen Noord- en Midden-Limburg voert Bureau Alpha een onderzoek uit naar de meerwaarde van de intensieve aanpak door nazorgcoördinatoren vanuit het zorg- en veiligheidshuis. Deze voert in de PI het eerste gesprek met gedetineerden, voordat ze in vrijheid zijn gesteld. Zo wordt ingezet op optimale ondersteuning op verschillende leefgebieden. In het onderzoek wordt voor het cohort 2020 een vergelijking gemaakt tussen de onderzoeksgroep en een controlegroep (beide circa n = 40) die zoveel als mogelijk vergelijkbaar is op kenmerken zoals crimineel verleden, leeftijd en omvang en aard problematiek. Om uitkomsten op kenmerken zoals recidive, dagbesteding/werk, welzijn en zorgconsumptie in kaart te brengen worden interviews gedaan met ex-gedetineerden zelf en met veiligheidshuispersoneel en hulpverleners. Ook worden politiecijfers verzameld, zowel om tot vergelijkbare groepen te kunnen komen, als om de herhalingscriminaliteit in kaart te kunnen brengen. Het onderzoek is gestart in juli 2021 en het eindrapport wordt verwacht in de eerste helft van 2022.

Onderzoek effectieve gemeentelijke interventies radicalisering

Bureau Alpha start in 2020 samen met DSP met een onderzoek naar de persoonsgerichte aanpak (kortweg PGA) radicalisering zoals die in Nederlandse gemeenten wordt ingezet. Samen met enkele middelgrote en grote gemeenten wordt nagegaan welke gezamenlijk ingezette interventies goede resultaten opleveren in het tegengaan van radicalisering. Doel van onderzoek is om een overzicht te bieden van potentieel effectieve interventies en het ontwikkelen van een monitoring- en evaluatieinstrument voor de PGA radicalisering. Het onderzoek zal zich richten zowel op het duiden van signalen van radicalisering als op het keuzeproces bij de inzet van interventies en de resultaten. Aan de hand van een analyse van een steekproef van casussen in de enkele gemeenten wordt nagegaan onder welke condities een aanpak effectief kan zijn. Interviews met de direct betrokkenen bij de aanpak vormen de kern van de uit te voeren activiteiten. Op basis van eerder onderzoek van Bureau Alpha en DSP is een theoretisch kader opgesteld dat op basis van het onderzoek nader wordt ingevuld en uitgewerkt.

Het initiatief tot het uitvoeren van het onderzoek ligt bij Politie en Wetenschap. De financiering vindt grotendeels plaats vanuit de versterkingsgelden van het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

Onderzoek politiemeldingen personen met verward gedrag in Limburg

In opdracht van de gemeente Venray (als contactgemeente namens de provinciale werkgroep) voert Bureau Alpha in 2020 een onderzoek uit naar de problematiek van ‘personen met verward gedrag’. Politiemeldingen van de afgelopen jaren worden geanalyseerd als eerste stap om beter zicht te krijgen op de doelgroep. Op basis van zowel politie informatie als interviews met de belangrijkste spelers in het zorg- en veiligheidsveld wordt nagegaan welke problematiek er schuilgaat achter de meldingen. Naast een brede inventarisatie van aantallen meldingen in de verschillende gemeenten in de provincie, vindt een verdiepende analyse plaats op basis van een steekproef van dossiers. Er wordt onder meer nagegaan wat kenmerken zijn van de personen met verward gedrag en om wat voor soort gedrag het gaat. Ook kijken we naar de respons van politie en zorgpartners op de meldingen. Wie neemt er verantwoordelijkheid en hoe worden personen aangepakt cq geholpen nadat ze met verward gedrag zijn aangetroffen? Het onderzoek moet aanbevelingen opleveren voor het vervolg van de aanpak in de provincie Limburg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een ZonMw-subsidie en de gemeente Venray is penvoerder namens de provinciale projectgroep. Eerste resultaten worden verwacht na de zomer in 2020.

Procesevaluatie pilotprojecten HIC en ISD voor jongvolwassenen in opdracht van WODC

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert Bureau Alpha in 2017 en 2018 de procesevaluatie uit van vier pilotprojecten gericht op verbetering van de inzet van ISD bij jongvolwassen veelplegers. ISD is een alternatief voor gevangenisstraf waarbij de zwaarste categorie veelplegers na een nieuw delict (licht of zwaar) tot twee jaar kunnen worden opgesloten in combinatie met intensieve begeleiding en hulp. Hiermee wordt getracht de vicieuze cirkel van steeds weer opsluiten en vrijlaten te doorbreken. Omdat inzet van de ISD-maatregel in de jongere doelgroep wel effectief kan zijn, maar nog relatief weinig wordt ingezet, is in vier pilotregio’s sinds 2015 gericht gewerkt verbetering van deze praktijk. In de regio’s (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland/West-Brabant) zijn pilotplannen opgesteld met concrete acties gericht op zowel de voorfase, ten uitvoer leggingfase als de fase van nazorg. Bureau Alpha brengt in kaart wat de voortgang is van deze plannen (medio 2017) en voert eind 2018 een eindmeting uit om de balans op te kunnen maken. Tussentijds wordt het verloop in de pilotregio’s ook gevolgd. Het onderzoeksteam bestaat uit Monique Bruinsma (Bureau Bruinsma), Agnes van Burik, Elise Sondorp (Bureau VanMontfoort) en Sander Eijgenraam.

De eindrapportage wordt begin 2019 verwacht.

 

Uitvoering eerste recidivemeting Veiligheidshuis Midden-Limburg

In vervolg op de ontwikkeling van het verantwoordings-instrumentarium (2015) en meting 1 en 2 (2016 en 2017) volgt in 2017-2018 een eerste recidivemeting voor het Veiligheidshuis Midden-Limburg.

Indiening interventie Vinkebrug bij de deelcommissie Justitiële Interventies

In opdracht van de Stichting Herstelling voert VanMontfoort samen met Bureau Alpha een studie uit om de huidige methodiekbeschrijving te verbeteren en beter af te stemmen op de werkwijze in de praktijk alsmede de gestelde eisen door de deelcommissie Justitiële Interventies. In samenwerking met expert onderzoeker Bas Vogelvang zorgt Bureau Alpha voor een adequate beschrijving van de methodiek. Na indiening door De Herstelling zijn enkele verbeterpunten door de commissie meegegeven waar momenteel aan wordt gewerkt.

Klik hier EINDRAPPORT Programmahandleiding Vinkebrug voor de uitgebreide methodiekbeschrijving van De Vinkebrug.

De meerwaarde van Humanitas ‘Wel Thuis’

In opdracht van VanMontfoort voerde Bureau Alpha kwantitatieve analyses uit ten behoeve van evaluatie en beschrijving van de methodiek ‘Wel Thuis’ van Humanitas. Het betreft een dataset met vragenlijst gegevens van coördinatoren en beroepskrachten op twee meetmomenten. Wel Thuis is een interventie waarin vrijwilligers worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Ze werken naast de beroepskrachten die in het kader van jeugdhulp en jeugdbescherming bij de gezinnen betrokken zijn. In maart 2017 zijn de resultaten van dit traject gepubliceerd in het boek: ‘De meerwaarde van Humanitas Wel Thuis: vrijwilligers naast jeugdhulp en jeugdbescherming in kwetsbare gezinnen.

Klik hier voor de publicatie.

Resultaten van MDFT (Multidimensionele Familie Therapie) binnen Jeugdzorg-plus

Avans Hogeschool – Expertisecentrum Veiligheid voert samen met Bureau Alpha in opdracht van de MDFT Academie een onderzoek uit naar resultaten van MDFT in zowel residentiële als extramurale setting. MDFT is een internationaal toegepaste interventie waarvan inmiddels in gezaghebbende publicaties resultaten zijn aangetoond. In Nederland loopt Stichting Jeugdformaat/Jutters Combinatie (JJC) voorop met het aanbieden van MDFT zowel aan jeugdigen die met een rechterlijke machtiging zijn ingesloten als aan cliënten bij wie opname door inzet van MDFT mogelijk kan worden voorkomen. MDFT bestaat uit een systeembehandeling gericht op de jongere die naast problemen met alcohol of drugs ook vaak crimineel gedrag vertonen. Maar daarnaast worden in een intensief traject ook ouders, gezinsleden en het sociaal netwerk betrokken. Het onderzoek richt zich op vergelijking van resultaten van drie intervpntiecategorieen: (1) alleen opname (2) opname plus MDFT (3) alleen MDFT. Eerste resultaten van de dossierstudie (n = 69) zijn eerst begin 2015 gerapporteerd aan JJC (tegenwoordig onderdeel van Schakenbosch).

Vervolgens is de studie uitgebreid en resultaten van de uitgebreide studie zijn in 2016 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Residential Treatment for Children & Youth.

Klik hier Feasibility of Inpatient and Outpatient Multidimensional Family Therapy for Improving Behavioral Outcomes in Adolescents Referred to Residential voor het artikel.

Evaluatie Nazorg Ex-gedetineerden Regio Utrecht

Door Bureau Alpha is ondersteuning geboden bij de evaluatie van de nazorg voor ex-gedetineerden in de provincie Utrecht. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is in deze periode de organisatie ervan doorgelicht. Activiteiten van Bureau Alpha richten zich primair op informatieverzameling in plenaire sessies met de circa 15 nazorg medewerkers werkzaam in de 7 clusters van gemeenten. Daarnaast hebben de medewerkers in het eigen netwerk een vragenlijst uitgezet (respons: n = 57). Interviews zijn deels door Bureau Alpha en deels door Bureau RVS uitgevoerd. Met de input heeft Bureau RVS een evaluatierapportage opgesteld en advies uitgebracht aan de Districtelijke Veiligheidscolleges in de regio. Het advies richt zich naast het beschouwen van resultaten met name op (de inbedding van) samenwerking en werkgeverschap in de regio.

Onderzoek programma integriteit Deltamethode Gezinsvoogdij en Handboek Jeugdreclassering

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) in 2014, met ondersteuning van Bureau Alpha, een onderzoek uit in vijf regio’s van Bureau Jeugdzorg en bij de William Schrikker Stichting. Doel is zicht te krijgen in hoeverre elementen van genoemde methoden in het werken van gezinsvoogden, gezinsmanagers en jeugdreclasseerders terug te zien zijn en in hoeverre deze toegepaste elementen in het dossier worden vastgelegd. Hiertoe zijn circa 275 casussen geanalyseerd in interviews met het ‘dossier op tafel’ en zijn aanvullend de resultaten besproken in focusgroups waarbij ook teamleiders en gedragsdeskundigen werden betrokken.

Klik hierProgramma integriteit Deltamethode juli 2013 voor het eindrapport over de methodiek Delta (JB).

Klik hier Toepassen Handboek JR voor het eindrapport over de methodiek Jeugdreclassering (JR).