Onderzoek meerwaarde nazorg ex-gedetineerden Limburg

In opdracht van de Zorg- en veiligheidshuizen Noord- en Midden-Limburg voert Bureau Alpha een onderzoek uit naar de meerwaarde van de intensieve aanpak door nazorgcoördinatoren vanuit het zorg- en veiligheidshuis. Deze voert in de PI het eerste gesprek met gedetineerden, voordat ze in vrijheid zijn gesteld. Zo wordt ingezet op optimale ondersteuning op verschillende leefgebieden. In het onderzoek wordt voor het cohort 2020 een vergelijking gemaakt tussen de onderzoeksgroep en een controlegroep (beide circa n = 40) die zoveel als mogelijk vergelijkbaar is op kenmerken zoals crimineel verleden, leeftijd en omvang en aard problematiek. Om uitkomsten op kenmerken zoals recidive, dagbesteding/werk, welzijn en zorgconsumptie in kaart te brengen worden interviews gedaan met ex-gedetineerden zelf en met veiligheidshuispersoneel en hulpverleners. Ook worden politiecijfers verzameld, zowel om tot vergelijkbare groepen te kunnen komen, als om de herhalingscriminaliteit in kaart te kunnen brengen. Het onderzoek is gestart in juli 2021 en het eindrapport wordt verwacht in de eerste helft van 2022.

Onderzoek effectieve gemeentelijke interventies radicalisering

Bureau Alpha start in 2020 samen met DSP met een onderzoek naar de persoonsgerichte aanpak (kortweg PGA) radicalisering zoals die in Nederlandse gemeenten wordt ingezet. Samen met enkele middelgrote en grote gemeenten wordt nagegaan welke gezamenlijk ingezette interventies goede resultaten opleveren in het tegengaan van radicalisering. Doel van onderzoek is om een overzicht te bieden van potentieel effectieve interventies en het ontwikkelen van een monitoring- en evaluatieinstrument voor de PGA radicalisering. Het onderzoek zal zich richten zowel op het duiden van signalen van radicalisering als op het keuzeproces bij de inzet van interventies en de resultaten. Aan de hand van een analyse van een steekproef van casussen in de enkele gemeenten wordt nagegaan onder welke condities een aanpak effectief kan zijn. Interviews met de direct betrokkenen bij de aanpak vormen de kern van de uit te voeren activiteiten. Op basis van eerder onderzoek van Bureau Alpha en DSP is een theoretisch kader opgesteld dat op basis van het onderzoek nader wordt ingevuld en uitgewerkt.

Het initiatief tot het uitvoeren van het onderzoek ligt bij Politie en Wetenschap. De financiering vindt grotendeels plaats vanuit de versterkingsgelden van het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).