Evaluatie Integraal Veiligheidsplan Meierijstad

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Meierijstad voert Bureau Alpha een evaluatie uit van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) in deze gemeente. Het onderzoek richt zich specifiek op het thema zorg en veiligheid. Daarbinnen worden in het IVP vier subthema’s onderscheiden: (1) kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag; (2) arbeidsuitbuiting en mensenhandel; (3) jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast; en (4) polarisatie en radicalisering. Het onderzoek wordt uitgevoerd samenwerking met Unravelling. Daarnaast is Harm den Besten ingezet, een professioneel filmmaker. Het eindproduct zal, naast een beknopte rapportage, bestaan uit enkele filmportretten waarin de bevindingen in het onderzoek zijn omgezet in een aansprekend beeldverslag.

Indiening interventie Vinkebrug bij de deelcommissie Justitiële Interventies

In opdracht van de Stichting Herstelling voert VanMontfoort samen met Bureau Alpha een studie uit om de huidige methodiekbeschrijving te verbeteren en beter af te stemmen op de werkwijze in de praktijk alsmede de gestelde eisen door de deelcommissie Justitiële Interventies. In samenwerking met expert onderzoeker Bas Vogelvang zorgt Bureau Alpha voor een adequate beschrijving van de methodiek. Na indiening door De Herstelling zijn enkele verbeterpunten door de commissie meegegeven waar momenteel aan wordt gewerkt.

Klik hier EINDRAPPORT Programmahandleiding Vinkebrug voor de uitgebreide methodiekbeschrijving van De Vinkebrug.

Analyse en evaluatie aanpak overlastsituaties met R-Newt+ door jongerenwerkers in Tilburg

In opdracht van de jongerenwerk organisatie R-Newt (Engelse turbotaal term, dus Renewed) voert Bureau Alpha in 2016 een analyse uit van de methodiek R-Newt+. Er is een beschrijving gemaakt van deze (deels preventieve) aanpak van snel opkomende overlastsituaties in buurten van Tilburg te beschrijven. Tevens zijn de resultaten die met vijf jaar R-Newt+ zijn geboekt in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de hand van overlastmeldingen van politie en interviews met bewoners en winkeliers. Er is gerapporteerd in enkele beknopte factsheets.

Klik hier ANALYSE R-NEWT+ voor het eindrapport.

Resultaten van MDFT (Multidimensionele Familie Therapie) binnen Jeugdzorg-plus

Avans Hogeschool – Expertisecentrum Veiligheid voert samen met Bureau Alpha in opdracht van de MDFT Academie een onderzoek uit naar resultaten van MDFT in zowel residentiële als extramurale setting. MDFT is een internationaal toegepaste interventie waarvan inmiddels in gezaghebbende publicaties resultaten zijn aangetoond. In Nederland loopt Stichting Jeugdformaat/Jutters Combinatie (JJC) voorop met het aanbieden van MDFT zowel aan jeugdigen die met een rechterlijke machtiging zijn ingesloten als aan cliënten bij wie opname door inzet van MDFT mogelijk kan worden voorkomen. MDFT bestaat uit een systeembehandeling gericht op de jongere die naast problemen met alcohol of drugs ook vaak crimineel gedrag vertonen. Maar daarnaast worden in een intensief traject ook ouders, gezinsleden en het sociaal netwerk betrokken. Het onderzoek richt zich op vergelijking van resultaten van drie intervpntiecategorieen: (1) alleen opname (2) opname plus MDFT (3) alleen MDFT. Eerste resultaten van de dossierstudie (n = 69) zijn eerst begin 2015 gerapporteerd aan JJC (tegenwoordig onderdeel van Schakenbosch).

Vervolgens is de studie uitgebreid en resultaten van de uitgebreide studie zijn in 2016 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Residential Treatment for Children & Youth.

Klik hier Feasibility of Inpatient and Outpatient Multidimensional Family Therapy for Improving Behavioral Outcomes in Adolescents Referred to Residential voor het artikel.

Dynamiek criminele jeugdgroepen versus politie-optreden: van binnenuit bekeken

In het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap voerde Bureau AlphaAi??samen met Van Montfoort een vervolgonderzoek uit op de Evaluatie Criminele Jeugdgroepen (2013) in opdracht van toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De verdieping is specifiek gericht op effectiviteit van politie-optreden vanuit het perspectief van leden van criminele jeugdgroepen zelf. Door in gesprek te gaan met 13 jongeren (zogenaamde ‘desisters’) die in het verleden onderdeel uitmaakten van een criminele jeugdgroep is in kaart gebracht wat beA?nvloedende factoren zijn voor groepslidmaatschap en voor het stoppen met criminaliteit. Ook is onderzocht op welke manier en welke momenten politie-optreden het verschil maakt als het gaat om gedragskeuzen van groepsleden.

Klik hier EINDRAPPORT – HOELANG KUN JE SCHIJT HEBBEN voor de publicatie in de reeks Politiekunde

Toeleiding naar zorg bij kindermishandeling

In opdracht van ZonMw voert IVO Rotterdam in 2014 een onderzoek uit naar de wijze waarop vanuit Bureaus Jeugdzorg naar interventies wordt doorverwezen bij kindermishandeling. De ondersteuning van Bureau Alpha wordt met name ingezet op het deelonderzoek naar de afwegingen in het proces van verwijzing naar bepaalde interventies. Dit wordt onderzocht door bij enkele Bureaus Jeugdzorg een groot aantal dossiers te analyseren. De opzet, invulling en werkwijze is in nauw overleg met de drie deelnemende Bureaus Jeugdzorg bepaald. Dit onderzoek is het vervolg op een eerder door IVO voor ZonMw uitgevoerde studie naar de interventie VSV (Veilig Sterk en Verder) voor integrale behandeling van plegers en slachtoffers van kindermishandeling.

Klik hier EINDRAPPORT IVO Zorgtoeleiding kindermishandeling voor het eindrapport.

Onderzoek programma integriteit Deltamethode Gezinsvoogdij en Handboek Jeugdreclassering

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) in 2014, met ondersteuning van Bureau Alpha, een onderzoek uit in vijf regio’s van Bureau Jeugdzorg en bij de William Schrikker Stichting. Doel is zicht te krijgen in hoeverre elementen van genoemde methoden in het werken van gezinsvoogden, gezinsmanagers en jeugdreclasseerders terug te zien zijn en in hoeverre deze toegepaste elementen in het dossier worden vastgelegd. Hiertoe zijn circa 275 casussen geanalyseerd in interviews met het ‘dossier op tafel’ en zijn aanvullend de resultaten besproken in focusgroups waarbij ook teamleiders en gedragsdeskundigen werden betrokken.

Klik hierProgramma integriteit Deltamethode juli 2013 voor het eindrapport over de methodiek Delta (JB).

Klik hier Toepassen Handboek JR voor het eindrapport over de methodiek Jeugdreclassering (JR).

Evaluatie aggressieregulatie training (ART) op scholen

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voeren Bureau Bruinsma en bureau Alpha in 2012 en 2013 de eindevaluatie uit van de pilot ART. Deze Agressie Regulatie Training (ART) is de jaren ervoor op 35 scholen aan groepen leerlingen aangeboden, gecoördineerd door HALT Nederland. In justitiële setting is de training de afgelopen 20 jaar zeer succesvol geweest. De gedragsinterventie is in 2011 door de Erkenningscommissie van Justitie erkend als ‘theoretisch goed onderbouwde gedragsinterventie’. De training is ook beschikbaar voor scholen. Er is wat er de afgelopen jaren is bereikt met de trainingen en wat leerervaringen zijn van betrokkenen leerlingen, leerkrachten, trainers en ouders. Webenquetes bij deze groepen zijn aangevuld met analyses van interviews en literatuur. In het onderzoek is samengewerkt met lector Bas Vogelvang (Expertisecentrum Veiligheid – AVANS Hogeschool).

Klik hier Eindevaluatie pilot ART op school_dd 21 maart voor het eindrapport.

Evaluatie aanpak Criminele Jeugdgroepen

In opdracht van het Wetenschappelijk Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voeren Van Montfoort en Bureau Alpha, samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), een evaluatie uit van de aanpak van criminele jeugdgroepen (2013). Naast het in kaart brengen van de ontwikkeling van aantallen problematische jeugdgroepen tussen 2009 en 2012 gaat het om het evalueren van de lokaal opgezette integrale aanpak. De focus is gericht op de 89 criminele jeugdgroepen waaraan minister Opstelten in 2010 prioriteit heeft gegeven. Er wordt nagegaan in hoeverre de samenwerking tot effectieve aanpakken heeft geleid. Op basis van een verdiepende studie van de aanpak van 10 criminele jeugdgroepen zijn lessen getrokken voor de toekomst. Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd naar de effectieve aanpak van groepsprocessen in criminele jeugdgroepen.

Klik hier Evaluatie Landelijke Aanpak Criminele Jeugdgroepen voor het eindrapport.

Onderzoek ontwikkeling jeugdoverlast 22 gemeenten Marokkaans-Nederlandse risicojongeren

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is in 2012 door een breed samengesteld onderzoeksteam (Van Montfoort, Intraval, Bureau Bruinsma, Bureau Alpha) een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van jeugdoverlast in 22 gemeenten. Het onderzoek werd binnen acht weken tijd uitgevoerd in het voorjaar van 2012. Het onderzoeksteam heeft door een combinatie van methoden nagegaan of van de veronderstelde vermindering van overlast daadwerkelijk sprake is. Hiertoe zijn interviews uitgevoerd met sleutelfiguren van gemeenten (circa 25) en politie (circa 50). Daarnaast zijn op gemeente- en wijkniveau cijfers verzameld: registraties van politie (GIDS) en de veiligheidsbeleving van burgers (Integrale Veiligheidsmonitor CBS).

Klik hier OVERLAST JEUGDGROEPEN in M-gemeenten. voor het eindrapport.

NB: per gemeente zijn aparte rapportages opgemaakt. Deze zijn bij Bureau Alpha opvraagbaar.