Projecten

Rapportages door en met medewerking van Bureau Alpha op een rij (sinds 2011):

Hoogeveen, C.E., A. van Burik, Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots – Eindrapportage procesevaluatie, ‘s-Hertogenbosch/Den Haag, Bureau Alpha/WODC (verschijnt voorjaar 2019)

Hoogeveen, C.E. Veiligheidshuis Midden-Limburg: factsheet recidive (eerste meting 2013-2018),  ‘s-Hertogenbosch, Bureau Alpha (december 2018)

Hoogeveen, C.E. Meetbaarheid van de aanpak radicalisering en (gewelddadig) extremisme – Veiligheidshuis Haaglanden, ‘s-Hertogenbosch, Bureau Alpha (concept) december 2018)

Hoogeveen, Collin. Opbrengsten van rekenkameronderzoek in Westerkwartier  (2011-2018), ‘s-Hertogenbosch, Bureau Alpha (september 2018)

Hoogeveen, Collin & Frank Koen. Rekenkameronderzoek in de gemeente Midden-Drenthe (2007-2017), ‘s-Hertogenbosch, Bureau Alpha (januari 2018)

Hoogeveen, C.E., A. van Burik, Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: vier regionale pilots (interne voortgangsrapportage), ‘s-Hertogenbosch, Bureau Alpha (oktober 2017)

Hoogeveen, C.E., Veiligheidshuis Midden-Limburg: verantwoording 2016 (meting twee) in drie factsheets, ‘s-Hertogenbosch, Bureau Alpha (juni 2017)

Alarcon, I., N. Jongepier & C. Hoogeveen, De meerwaarde van Wel Thuis: vrijwilligers naast jeugdhulp en jeugdbescherming in kwetsbare gezinnen, Woerden, VanMontfoort (maart 2017)

Hoogeveen, C.E., Veiligheidshuis Midden-Limburg: verantwoording 2015 in vier factsheets, ‘s-Hertogenbosch, Bureau Alpha (augustus 2016)

Rovers, Ben & Collin Hoogeveen, Landelijk kader voor de veiligheidshuizen: invoering, ontwikkelingen en knelpunten, ‘s-Hertogenbosch, BTVO (2016)

Hoogeveen, C.E. & M.Y. Bruinsma. COSA in Nederland. Resultaten van netwerken rond zedendaders in de periode 2010-2015, ‘s-Hertogenbosch, Bureau Alpha (2016)

Hoogeveen, C., A. van Burik, B. de Jong & E. Klooster, Hoelang kun je schijt hebben? Dertien desisters uit criminele jeugdgroepen aan het woord. Apeldoorn/’s-Hertogenbosch/Woerden, Politie Academie/Bureau Alpha/VanMontfoort (2015)

Hoogeveen, C. E. (intern) Adviesnotitie Regionale Coordinatie Nazorg ex-gedetineerden. Doorlichting van districtelijk georganiseerde nazorg ex-gedetineerden in 21 deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. Analyse van onderlinge samenwerking en samenwerking met partners in de uitvoering van nazorg, ‘s-Hertogenbosch, Bureau Alpha (2014)

Cobussen, M. et.al. Toeleiding naar zorg bij kindermishandeling. Inzicht in de toelichting naar hulpverlening vanuit Bureau Jeugdzorg, Rotterdam, IVO (2014)

Hoogeveen, C. E. Gooi en Vechtstreek: doorontwikkeling van een veiligheidshuis. Eindrapport evaluatie. ‘s-Hertogenbosch/Hilverum, Bureau Alpha/Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (2014)

Sturm M. et.al. (intern), Rapport Evaluatie Onderzoeksraad voor Veiligheid, Amersfoort, Lysias Group (2014)

C. Hoogeveen (intern), Bevindingen onderzoek MDFT binnen Jeugdzorg Plus, ‘s-Hertogenbosch, Bureau Alpha (2013)

Bruinsma, M.Y. & C.E. Hoogeveen, Eindevaluatie van de pilot ART op school, Tilburg/’s-Hertogenbosch, Bureau Bruinsma/Bureau Alpha (2013)

Burik, A. van et.al., Evaluatie Aanpak Criminele Jeugdgroepen, Woerden/Utrecht: Van Montfoort/NJI (2013)

Vianen, R. van et.al., Onderzoek naar het toepassen van de methode jeugdreclassering door twee bureaus jeugdzorg, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (2013)

Vianen, R. van et.al., Programma-integriteit methode jeugdbescherming. Onderzoek naar het de programma-integriteit van de kernelementen uit de Deltamethode, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (2013)

Burik, A. van et.al., Ontwikkeling Jeugdoverlast. Ontwikkeling jeugdoverlast in de 22 gemeenten van het Samenwerkingsverband Aanpak Marokkaans-Nederlandse Risicojongeren, Woerden/Groningen, Van Montfoort/Intraval (2012)

Burik, A. van et.al., Veiligheidshuizen en migranten. Een onderzoek naar de aandacht van veiligheidshuizen voor de specifieke problemen van migrantenjongeren, Woerden, Van Montfoort (2012)

Hulsen, H. et.al., Aandacht voor het eigen spoor! De evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld, ‘s-Hertogenbosch, Avans (2012)

Biesma, S. et.al. (intern), Prostitutiesector en maximumstelsel Rotterdam, Groningen, Intraval (2012)

Hoogeveen, C. & M. Bruinsma (intern), Eindnotitie Versterkingstraject, ‘s-Hertogenbosch, Avans (2012)

Burik, A. et.al., Monitor MPG Aanpak Amsterdam-Zuid: tweede helft 2010-eerste helft 2011. Woerden, Van Montfoort Collegio (2011)

Janssen, H. et.al. Multifocus werkt! Werkt Multifocus? Woerden: Van Montfoort/Collegio.
Burik, A. van, C.E. Hoogeveen en M.J.T.M. Vijghen. Evaluatie Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord. Van Montfoort/Collegio, Woerden (2011)