Artikelen door Collin

Evaluatie aggressieregulatie training (ART) op scholen

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voeren Bureau Bruinsma en bureau Alpha in 2012 en 2013 de eindevaluatie uit van de pilot ART. Deze Agressie Regulatie Training (ART) is de jaren ervoor op 35 scholen aan groepen leerlingen aangeboden, gecoördineerd door HALT Nederland. In justitiële setting is de training de afgelopen 20 […]

Evaluatie aanpak Criminele Jeugdgroepen

In opdracht van het Wetenschappelijk Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voeren Van Montfoort en Bureau Alpha, samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), een evaluatie uit van de aanpak van criminele jeugdgroepen (2013). Naast het in kaart brengen van de ontwikkeling van aantallen problematische jeugdgroepen tussen 2009 en 2012 gaat het om […]

Onderzoek effectiviteit casusoverleg huiselijk geweld Brabantse Veiligheidshuizen

Onderzoekers van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS Hogeschool hebben samen met Bureau Alpha in 2011 en 2012 een actiegericht onderzoek uitgevoerd bij enkele Brabantse veiligheidshuizen. Met de methode van handelingsgericht onderzoek zijn aan de hand van diverse observaties en groepssessies gezamenlijk verbeterplannen opgesteld waarna enkele maanden later opnieuw de werkwijze tegen het licht is gehouden. […]

Onderzoek Prostitutiebranche Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Intraval in 2012, met ondersteuning van Bureau Alpha, een onderzoek uit naar de ervaringen met het Rotterdamse prostitutiebeleid. Aanleiding is de nieuwe kaderwet die in oktober van dat jaar voorligt in de Eerste Kamer en waarin landelijke registratie van prostituees wordt geregeld. Ook worden klanten van illegaal werkende […]

Versterkingstraject Casusoverleg Veiligheidshuis Eindhoven

Bureau Bruinsma en Bureau Alpha versterken in 2011 en 2012 onder leiding van het lector Bas Vogelvang van het Expertisecentrum Veiligheid van AVANS enkele casusoverleggen in Veiligheidshuis Eindhoven. In de eerste fase is het casusoverleg Huiselijk Geweld onderzocht uitmondend in aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling. Deze aanbevelingen worden sinds de tweede helft van 2011 door […]

Onderzoek ontwikkeling jeugdoverlast 22 gemeenten Marokkaans-Nederlandse risicojongeren

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is in 2012 door een breed samengesteld onderzoeksteam (Van Montfoort, Intraval, Bureau Bruinsma, Bureau Alpha) een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van jeugdoverlast in 22 gemeenten. Het onderzoek werd binnen acht weken tijd uitgevoerd in het voorjaar van 2012. Het onderzoeksteam heeft door een combinatie van methoden […]

Multifocus: intensief casemanagement bij huiselijk geweld

De Mutsaersstichting in Venlo werkt al sinds 2007 aan de ontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld. Intensief casemanagers die binnen enkele uren na een crisis gevraagd en ongevraagd in een gezin worden ingezet om een eind aan het geweld te maken vormen de basis. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van Multifocus heeft […]