Artikelen door Collin

Verantwoording en managementinformatie doorontwikkeling Veiligheidshuis Midden-Limburg

In opdracht van de gemeente Roermond voert Bureau Alpha in 2015 een analyse uit van de informatievoorziening van het veiligheidshuis. Er wordt advies uitgebracht over inrichting van de informatiehuishouding. Vervolgens is een set van tools ontwikkeld voor verantwoording en managementinformatie. Met deze set van tools is in 2016 een eerste meting uitgevoerd gericht op het […]

Onderzoek Landelijk Kader Veiligheidshuizen

In opdracht van het WODC voert Bureau Alpha in samenwerking met Ben Rovers van BVTO (Bureau voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek) een landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen in hoeverre het Landelijk Kader Veiligheidshuizen in de 33 veiligheidshuizen is doorgevoerd. Naast het algemeen functioneren van veiligheidshuizen in het licht van dit landelijk kader zijn […]

Dynamiek criminele jeugdgroepen versus politie-optreden: van binnenuit bekeken

In het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap voerde Bureau AlphaAi??samen met Van Montfoort een vervolgonderzoek uit op de Evaluatie Criminele Jeugdgroepen (2013) in opdracht van toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De verdieping is specifiek gericht op effectiviteit van politie-optreden vanuit het perspectief van leden van criminele jeugdgroepen zelf. Door in gesprek […]

Evaluatie vijf jaar COSA in Nederland

In opdracht van Reclassering Nederland & Avans Hogeschool voert Bureau Alpha een evaluatie uit waarin resultaten van COSA (Circles Of Support and Accountability) in kaart worden gebracht. De 75 cirkels bestaande uit professionals, vrijwilligers en iemand die in het verleden een zedendelict pleegde, worden hierover bevraagd. Doel van de COSA-cirkels is nieuwe slachtoffers te voorkomen […]

Toeleiding naar zorg bij kindermishandeling

In opdracht van ZonMw voert IVO Rotterdam in 2014 een onderzoek uit naar de wijze waarop vanuit Bureaus Jeugdzorg naar interventies wordt doorverwezen bij kindermishandeling. De ondersteuning van Bureau Alpha wordt met name ingezet op het deelonderzoek naar de afwegingen in het proces van verwijzing naar bepaalde interventies. Dit wordt onderzocht door bij enkele Bureaus […]

Evaluatie Nazorg Ex-gedetineerden Regio Utrecht

Door Bureau Alpha is ondersteuning geboden bij de evaluatie van de nazorg voor ex-gedetineerden in de provincie Utrecht. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is in deze periode de organisatie ervan doorgelicht. Activiteiten van Bureau Alpha richten zich primair op informatieverzameling in plenaire sessies met de circa 15 nazorg medewerkers werkzaam in de 7 clusters […]

Evaluatie en doorontwikkeling Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is in 2013 en 2014 intensief gevolgd en ondersteund door Bureau Alpha. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is in deze periode de doorontwikkeling van het veiligheidshuis onder de loupe genomen. De evaluatie van Bureau Alpha richt zich op de resultaten van het VHGV in het algemeen en het project nazorg […]

Evaluatie Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Lysias Advies uit Amersfoort voert samen met Bureau Alpha in opdracht van de evaluatiecommissie (o.l.v. Marianne Sint) de evaluatie uit van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Deze Onderzoeksraad werd in 2005 bij wet ingesteld om directe en achterliggende oorzaken van grote ongevallen, rampen en incidenten in Nederland te achterhalen. Bekend zijn bijvoorbeeld het onderzoek naar […]

Aandacht voor culturele factoren binnen veiligheidshuizen

In 2012 en 2013 is een inventariserend onderzoek uitgevoerd door Van Montfoort, samen met Bureau Alpha gericht op: 1. In kaart brengen van etnisch-culturele factoren die van belang zijn bij de aanpak van de doelgroepen Marokkaanse, Antilliaanse en uit MOE-land afkomstige risicojongeren 2. Een inventarisatie van de mogelijkheden en aandacht hiervoor binnen veiligheidshuizen Doel van […]

Onderzoek programma integriteit Deltamethode Gezinsvoogdij en Handboek Jeugdreclassering

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) in 2014, met ondersteuning van Bureau Alpha, een onderzoek uit in vijf regio’s van Bureau Jeugdzorg en bij de William Schrikker Stichting. Doel is zicht te krijgen in hoeverre elementen van genoemde methoden in het werken van gezinsvoogden, gezinsmanagers en jeugdreclasseerders […]