Evaluatie doorwerking aanbevelingen rekenkamerrapporten Midden-Drenthe (2017-2018)

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Midden-Drenthe voert Bureau Alpha, in samenwerking met Frank Koen (JFK Interim) en Sander Eijgenraam, een onderzoek uit naar de opbrengsten van tien jaar rekenkamer onderzoeken in deze gemeente. De commissie vraagt zich af in hoeverre hun aanbevelingen ook hebben geleid tot adequate aanpassingen op het vlak van bestuur, beleid en praktijk. Aan de hand van een analyse van zeven dossiers en interviews met betrokkenen wordt hiervan een beeld gevormd. In de interviews worden de perspectieven op ambtelijk en bestuurlijk vlak gecombineerd met dat van de gemeenteraad en van de commissieleden zelf. Eind 2017 worden voorlopige bevindingen verwacht, waarna de definitieve rapportage rond de jaarwisseling zal worden gepresenteerd. De resultaten zijn samengevat in drie afzonderlijke factsheets.

Klik hier Eindrapport RKC MIDDEN DRENTHE voor het eindrapport.

Tweede meting Veiligheidshuis Midden-Limburg (2017)

In opdracht van de stuurgroep Veiligheidshuis Midden-Limburg voert Bureau Alpha de tweede meting uit van procesgegevens en resultaten. Het is de eerste vervolgmeting met de inzet van het in 20015-2016 ontwikkelde verantwoordingsinstrumentarium. Er wordt, net als bij de nulmeting, een vragenlijst uitgezet bij professionals betrokken bij complexe casuïstiek. Tevens wordt een overzicht van cijfers gegenereerd m.b.t. het werkproces. Het gaat dan om onder meer de aantallen behandelde casussen per werksoort (selectie/routering versus aanpak) inclusief gestandaardiseerde meting van bespreekfrequentie en doorlooptijd van casussen. Resultaten worden medio 2017 inzichtelijk gemaakt in factsheets waarbij vergelijkingen met de nulmeting inzicht geven in ontwikkelingen. De tien kernindicatoren, die Bureau Alpha heeft ontwikkeld in 2015/2016 zijn wederom de basis van waaruit wordt gemeten.

Klik hier Factsheets Meting 2 Veiligheidhuis Midden-Limburg voor de rapportage.

Naast de meting is tevens inzet van de ontwikkelde Recidivetool voorbereid. Daarbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in de mate van herhalingscriminaliteit bij klanten van het veiligheidshuis door het verzamelen van meerjarige politiegegevens. Hierbij wordt de criminaliteit vergeleken in de periode voor en na de aanpak in het veiligheidshuis.